หมวดหมู่: คลัง

MOFพรชย ฐระเวช copyคลัง เผยเม.ย.61 มี Startup ลงทะเบียนจำนวน 1,500 ราย จาก 713 รายในเดือนก่อนหน้า

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เผยความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน โดยในเดือน เม.ย.61 มีจำนวนวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในประเทศไทยที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1,500 ราย จากเดือนมี.ค.ที่มีจำนวน 713 ราย

     โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 637) พ.ศ.2560 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี มี SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียนและยื่นขอรับการรับรองกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 151 ราย ได้รับการรับรองจาก สวทช.แล้วจำนวน 90 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 73 ราย

    ขณะที่มี Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติการร่วมลงทุนใน Startup แล้ว 35 ราย วงเงินรวม 768 ล้านบาท โดยมี Startup 10 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงินร่วมลงทุน 216 ล้านบาท

    ส่วนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทยที่ลงทะเบียนกับ Web Portal มีจำนวน 69 ราย ซึ่งเป็นกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ.2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี มีผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)แล้ว จำนวนทั้งสิ้น 30 ราย

     สำหรับ ความเคลื่อนไหวที่สำคัญ ได้แก่ มาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนที่ลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (Angel Investor) ซึ่งกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 337 (พ.ศ.2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ Angel Investor ที่ลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค.62 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้นเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ (หักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะไปลงทุนจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.58 ถึง 31 ธ.ค.62 และประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในกระบวนการผลิตและการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่ สวทช. กำหนด และได้รับการรับรองจาก สวทช. โดย Angel Investor ต้องถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อเนื่องกัน นับแต่วันที่ได้จ่ายเงินเพื่อลงหุ้นหรือลงทุนในการจัดตั้งหรือเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น

                อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!