หมวดหมู่: กรมสรรพากร

Cสรรพากรสรรพากร ประกาศผลตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง

     ตามที่กรมสรรพากรประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์ให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นการจูงใจให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ตามโครงการทดลองในระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) นั้น

      กรมสรรพากร ขอเรียนว่า กรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 224) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียน เพื่อนำออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิตั้งตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเรียกเก็บไว้แล้วได้ตามมาตรา 84/4 แห่งประมวลรัษฎากร และแนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการเป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง ซึ่งได้มีการประกาศเปิดรับสมัครตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมือง ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ยื่นสมัครทั้งหมด จำนวน 3 ราย ในการพิจารณาคัดเลือกนั้น กรมสรรพากรพิจารณาจาก 2 ส่วนคือ (1) คุณสมบัติของผู้สมัคร และ (2) ความเหมาะสมในการเป็นผู้ให้บริการเป็นตัวแทนฯ ได้แก่ การพิจารณาความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวในบริเวณที่ตั้งของสถานที่ให้บริการ การคมนาคมสะดวก ความปลอดภัย อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว ความพร้อม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ โดยผู้สมัครต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

    จึงจะถือว่า ผ่าน กรมสรรพากรได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นสมัครทั้ง 3 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ยื่นสมัคร 2 ราย มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศอธิบดีฯ และแนวปฏิบัติข้างต้น โดยรายหนึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการเป็นตัวแทนของผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากกรมสรรพากร ปรากฏอยู่ในข้อหนึ่งข้อใดที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคล และอีกหนึ่งรายมิได้ยื่นคำขออนุมัติตามแบบที่แนบท้ายประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 224) จึงไม่เป็นไปตาม ข้อ 3 วรรคหนึ่ง ของประกาศอธิบดีฉบับดังกล่าวประกอบกับ มีการกำหนดจุดบริการจำนวน 5 แห่ง ซึ่งเกินกว่าจำนวนจุดบริการที่กำหนดไว้ตามแบบคำขออนุมัติฯ และแนวปฏิบัติข้างต้น

     ทั้งนี้ คงเหลือผู้สมัครเพียงรายเดียวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ถูกต้อง ตามประกาศอธิบดีฯ และแนวปฏิบัติ จึงได้รับ การพิจารณาอนุมัติให้เป็นตัวแทนเพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมืองกรมสรรพากร ขอเรียนยืนยันว่า การพิจารณาคัดเลือกรายผู้ให้บริการฯ เป็นไปตามขั้นตอนตามประกาศอธิบดีฯ (ฉบับที่ 224) และแนวปฏิบัติทุกประการ จึงมีความโปร่งใส และมิได้เอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มธุรกิจใด

    กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์ เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2272 9529-30 โทรสาร 0 2617 3324 หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร 1161 (RD Intelligence Center)

 

สรรพากรให้ 7-11 ทดลอง VAT Refund ระยะเวลา 6 เดือน

       กรมสรรพากรเปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า ได้เคาะให้ ‘เคาน์เตอร์เซอร์วิส ‘ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT Refund ในระยะทดลอง 6 เดือน จำนวน 3 สาขา 'ลิโด้-แบงค็อกไนท์บาร์ซาร์-เยาวราช' เริ่ม 1 ต.ค.นี้

          ตามที่กรมฯ ประกาศรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์ เป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ VAT Refund ในเขตเมือง ในระยะ 6 เดือน (1ต.ค.61-31 มี.ค.62) โดยรับสมัครตั้งแต่ 7-17 ก.ย.61 ที่ผ่านมา      

          ล่าสุดได้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติ หรือ VAT Refund ในเขตเมือง ให้แก่บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ซึ่งให้บริการในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 3 สาขา ได้แก่ สาขา 877 (เซเว่นฯ ลิโด้) , สาขา 14542 (เซเว่นฯ แบงค็อกไนท์บาร์ซาร์) และ สาขา 14046 (เซเว่นฯ ผดุงด้าว เยาวราช)

          เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทดลองแล้ว กรมสรรพากรจะประเมินผล เพื่อนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาต่อไปว่า ควรดำเนินการโครงการระยะยาวหรือไม่

        กรมสรรพากรได้ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวในเมืองทางเว็บไซต์ www.rd.go.th/vrt แล้ว และในส่วนของตัวแทนที่ได้รับการอนุมัติจะได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีดำเนินการเพิ่มเติมต่อไป

         ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรที่ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนเพื่อนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักร จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

   ไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย

   ไม่เป็นผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

   ไม่เป็นนักบินหรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร

   เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

   ซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฯ

   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศ

   อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรได้ประกาศรับสมัครผู้ที่ประสงค์ให้บริการเป็นตัวแทนคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมือง ตามโครงการทดลองในระยะ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!