หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

FITCH12 11ฟิทช์ คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ ‘A-’/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

    ฟิทช์ เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ/สิงคโปร์- 21 กันยายน 2561: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ ‘A-’ พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ ‘AAA (tha)’ สำหรับรายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดแสดงไว้ในส่วนท้าย

      ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต - อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและอันดับเครดิตสนับสนุน

       ฟิทช์ ใช้ปัจจัยสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงินในการพิจารณาอันดับเครดิตของ SCBT โดยฟิทช์เชื่อว่า SCBT น่าจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติ (extraordinary support) จากธนาคารแม่ซึ่งคือ Standard Chartered Bank (SCB, A+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ที่ a) ในกรณีที่มีความจำเป็น ซึ่งปัจจัยสนับสนุนดังกล่าวพิจารณาจากบทบาทสำคัญของ SCBT ในการสนับสนุนธุรกิจธนาคารระหว่างประเทศของกลุ่ม การเชื่อมโยงและการผสานการดำเนินงานในระดับสูงระหว่าง SCBT กับธนาคารแม่ การที่ธนาคารแม่มีอำนาจควบคุมการบริหารงานใน SCBT และการใช้ชื่อและสัญญลักษณ์ทางการค้าร่วมกันกับธนาคารแม่

      อย่างไรก็ตาม ฟิทช์ พิจารณาว่า SCBT เป็นธนาคารลูกที่มีความสำคัญต่อธนาคารแม่น้อยกว่าธนาคารลูกรายอื่นเนื่องจาก SCBT มีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับธนาคารลูกรายอื่นและตั้งอยู่ในตลาดที่มิได้เป็นตลาดหลักในเชิงกลยุทธ์ของ SCB เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค   อันดับเครดิตสากล (IDR) ของ SCBT จึงอยู่ต่ำกว่าอันดับความแกร่งทางการเงิน (Viability Rating หรือ VR) ของ Standard Chartered Bank (SCB) ที่ ‘a’ อยู่ 1 อันดับ ทั้งนี้แนวทางการพิจารณาอันดับเครดิตของ SCBT นี้ เป็นแนวทางเดียวกันกับที่ฟิทช์ใช้กับธนาคารลูกของธนาคารต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยรายอื่น

      พร้อมกันนี้ฟิทช์ได้คงอันดับเครดิตสนับสนุนของ SCBT โดยฟิทช์เชื่อว่ายังคงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากในการดำเนินงานปรกติจากธนาคารแม่หรือ SCB ในกรณีที่มีความจำเป็น

      แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของ SCBT สอดคล้องกับความมีเสถียรภาพของโครงสร้างเครดิตโดยรวมของธนาคารแม่

     อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBT และอันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของธนาคาร ได้รับการคงอันดับเนื่องจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ที่ ‘A-’ ยังอยู่ในระดับสูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศของประเทศไทยที่ ‘BBB+’

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต-อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

    อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCBT มีปัจจัยในการพิจารณามาจากความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุน สภาพคล่องที่แข็งแกร่งและมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ในระดับปานกลาง SCBT ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับธุรกรรมด้านธนาคารพาณิชย์ (transactional banking) และธุรกรรมด้านการบริหารเงินและตลาดทุน(financial market) มากกว่าการให้ความสำคัญกับการเน้นบริการด้านสินเชื่อ ซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมในขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นไม่มากนัก

               SCBT เป็นหนึ่งในธนาคารที่มีฐานะเงินกองทุนแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทยโดยธนาคารมีอัตราส่วน Fitch Core Capital ที่ 39.5% ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2561 แม้ฐานะเงินกองทุนของธนาคารอาจลดลงได้บ้างจากการจ่ายเงินปันผลในระดับสูงไปยังธนาคารแม่แต่ฟิทช์คาดว่าธนาคารจะยังรักษาอัตราส่วนเงินกองทุนในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทยในระยะปานกลางและสมเหตุสมผลกับระดับความเสี่ยงของธนาคาร

               นอกจากนี้ อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคารยังได้สะท้อนถึงการคาดการณ์ของฟิทช์ว่าอัตรากำไรของธนาคารจะปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในระยะปานกลางเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้และการกันสำรองหนี้สูญที่ลดลง ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารน่าจะลดลงเนื่องจากธนาคารไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเติบโตด้านสินเชื่อมากนัก อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รายใหม่ได้ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญและธนาคารมีอัตราส่วนการตั้งสำรองหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ยังคงอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลที่ 124% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งน่าจะช่วยให้ธนาคารสามารถรับมือกับความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ได้ในระดับหนึ่ง

               ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต –อันดับเครดิตสากล อันดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และอันดับเครดิตสนับสนุน

               การปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน SCB อาจส่งผลอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ถูกปรับลดอันดับเช่นกัน ในขณะที่การปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ SCB อาจจะส่งผลให้อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ได้รับการปรับเพิ่มอันดับ แต่อาจไม่ส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว เนื่องจากจะถูกจำกัดโดยเพดานอันดับเครดิต (country ceiling) ของประเทศไทยที่ ‘A-’

               อันดับเครดิตภายในประเทศของ SCBT เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีปัจจัยใดที่อาจทำให้อันดับเครดิตได้รับการปรับเพิ่มอันดับ อันดับเครดิตภายในประเทศอาจถูกปรับลดอันดับหากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ถูกปรับลดลงไปต่ำกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย แต่ฟิทช์ไม่คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะปานกลางเนื่องจากอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของ SCBT ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศของประเทศไทยที่ ‘BBB+’ อยู่ 1 อันดับ

               ฟิทช์ อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตสากลระยะยาว (Long-Term IDR) ของ SCBT หากฟิทช์มองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ธนาคารแม่จะให้การสนับสนุนพิเศษที่นอกเหนือจากการสนับสนุนในด้านการดำเนินงานปรกติแก่ SCBT ทั้งนี้กรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นหากธนาคารแม่ลดสัดส่วนการถือหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญหรือมีระดับการให้การสนับสนุนทางการเงินที่ลดลง โดยเหตุการณ์ดังกล่าวอาจบ่งชี้ถึงการลดลงของโอกาสในการให้การสนับสนุนและน่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของธนาคาร การปรับตัวลดลงของเพดานอันดับเครดิตของประเทศไทยอาจส่งผลกระทบในทิศทางเดียวกันต่ออันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency IDR) ของ SCBT

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต – อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน

               ฟิทช์เชื่อว่าอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินไม่น่าจะได้รับการปรับเพิ่มอันดับในระยะปานกลาง เว้นแต่ธนาคารจะมีโครงสร้างเครดิตโดยรวมที่ปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอัตรากำไรและด้านคุณภาพของสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของธนาคารที่อาจส่งผลให้คุณภาพของสินทรัพย์และสภาพคล่องของธนาคารปรับตัวด้อยลงอย่างต่อเนื่องและมากกว่าที่ฟิทช์คาดการณ์อาจส่งผลให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินถูกปรับลดอันดับได้เช่นกัน

รายละเอียดของอันดับเครดิตทั้งหมดของ SCBT มีดังนี้

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘A-’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F2’

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘A-’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F2’

- อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินคงอันดับที่ ‘bbb’

- อันดับเครดิตสนับสนุนคงอันดับที่ ‘1’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวคงอันดับที่ ‘AAA(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

-อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันคงอันดับที่ ‘F1+(tha)’

Fitch Affirms Standard Chartered Bank (Thai) at 'A-'; Outlook Stable

               Fitch Ratings-Bangkok/Singapore-21 September 2018: Fitch Ratings has affirmed Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited's (SCBT) Long-Term Foreign- and Local-Currency Issuer Default Ratings (IDR) at 'A-' with a Stable Outlook. At the same time, the agency has affirmed SCBT's National Long-Term Rating at 'AAA(tha)'. A full list of rating action is at the end of this commentary.

KEY RATING DRIVERS

IDRS, NATIONAL RATINGS, SENIOR DEBT AND SUPPORT RATING

               Fitch has used its institutional-support framework to rate SCBT. The agency believes the bank would benefit from extraordinary support from its parent, Standard Chartered Bank (SCB, A+/Stable/a). This is based on near-full (99.87%) ownership of the Thai subsidiary, SCBT's important role in supporting the group's international business, close operational integration, full management control and brand sharing.

               However, Fitch sees SCBT as less important to the parent compared with SCB's other subsidiaries due to its smaller size and non-core market location. Hence, Fitch rates SCBT's IDRs one notch below SCB's Viability Rating. The rating approach is similar to that taken for Thailand's other rated foreign subsidiary banks.

               Fitch has also affirmed SCBT's Support Rating, as we believe there is an extremely high probability of extraordinary support from SCB, if needed.

The Stable Outlook reflects parent's stable credit profile.

               SCBT's National Ratings and the ratings of its senior debt have been affirmed, as the bank's credit profile, as reflected in the Long-Term Local-Currency IDR of 'A-', remains stronger than the Thailand's sovereign Long-Term Local-Currency IDR of 'BBB+'.

VIABILITY RATING

               SCBT's Viability Rating is supported by the bank's solid capitalisation, strong liquidity and moderate risk appetite. SCBT has changed its business model to focus on transactional banking and financial market products rather than corporate lending. This should support fee income growth with a modest rise in risk assets.

               SCBT's capitalisation is among the strongest in the Thai banking industry, with a Fitch Core Capital ratio of 39.5% as of end-June 2018. Fitch expects the bank to sustain the above-industry-average capital ratio over the medium-term and commensurate with its risk, despite potential capital repatriation.

               The Viability Rating also reflects Fitch's expectation that SCBT's profitability will gradually improve over the medium-term, led by higher revenue and lower provisioning. Asset quality pressure should subside, since the bank no longer focuses on corporate lending. Furthermore, there has been a substantial decline in new non-performing loan formation and the bank had a reasonable loan-loss coverage buffer of 124% at end-June 2018.

RATING SENSITIVITIES

IDRS, NATIONAL RATINGS, SENIOR DEBT AND SUPPORT RATING

               A downgrade of SCB's Viability Rating would have a similar effect on SCBT's Long-Term Foreign- and Local-Currency IDRs. An upgrade would affect SCBT's Long-Term Local-Currency IDR, but not its Long-Term Foreign-Currency IDR, as the rating is capped by Thailand's Country Ceiling of 'A-'.

               SCBT's National Ratings are already at the top-end of the scale, meaning there is no rating upside. Fitch may downgrade the ratings if SCBT's Long-Term Local-Currency IDR falls below Thailand's Long-Term Local-Currency IDR of 'BBB+', but Fitch believes this is unlikely to occur over the medium-term due to the one-notch differential and Stable Outlook.

               Fitch may revise SCBT's Long-Term IDRs if there is a change in its parent's propensity to provide extraordinary support. This may occur if the parent significantly reduces its ownership or financial commitments, which could lead to negative rating action. A downgrade of Thailand's Country Ceiling could have a similar effect on SCBT's Long-Term Foreign-Currency IDR.

VIABILTIY RATING

               The Viability Rating is unlikely to be upgraded over the medium-term unless SCBT significantly strengthens its overall credit profile, particularly earnings and asset-quality. A substantial increase in risk appetite, which leads to a sustained deterioration in asset quality or liquidity beyond Fitch's expectations could lead to negative rating action on the Viability Rating.

The rating actions are as follows:

Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited

- Long-Term Foreign-Currency IDR affirmed at 'A-'; Outlook Stable

- Short-Term Foreign-Currency IDR affirmed at 'F2'

- Long-Term Local-Currency IDR affirmed at 'A-'; Outlook Stable

- Short-Term Local-Currency IDR affirmed at 'F2'

- Viability Rating affirmed at 'bbb'

- Support Rating affirmed at '1'

- National Long-Term Rating affirmed at 'AAA(tha)'; Outlook Stable

- National Short-Term Rating affirmed at 'F1+(tha)'

- National Rating on short-term unsecured and unsubordinated debenture programme affirmed at 'F1+(tha)'

Contacts:

Primary Analysts

Ambreesh Srivastava (International Ratings)

Senior Director

+65 6796 7218

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd.

One Raffles Quay

South Tower #22-11

Singapore 048583

Jindarat Sirisithichote, (National Ratings)

Associate Director

+662 108 0153

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17

57 Wireless Road, Lumpini

Patumwan, Bangkok 10330

Secondary Analyst

Jindarat Sirisithichote, (International Ratings)

Associate Director

+662 108 0153

Patchara Sarayudh (National Ratings)

Director

+662 108 0152

Committee Chairperson

Tim Roche

Senior Director

+612 8256 0310

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!