หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

TRIS7 12ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท'บ.บัตรกรุงศรีอยุธยา'ที่ระดับ 'AAA/Stable'

 

        ทริสเรทติ้ง ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด ที่ระดับ 'AAA' พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 3 ปีของบริษัทที่ระดับ'AAA'ด้วยเช่นกัน อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะในการเป็นบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ'AAA'ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable' หรือ 'คงที่'จากทริสเรทติ้ง อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงการที่บริษัทบัตรกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Solo Consolidation ภายใต้การดูแลและกำกับโดยธนาคารแม่อย่างใกล้ชิดเสมือนหนึ่งว่าอยู่ภายใต้การควบคุมทางอ้อมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บริษัทยังมีระบบปฏิบัติการร่วมกับธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ธนาคารยังให้การสนับสนุนบริษัทในด้านความร่วมมือทางธุรกิจและการสนับสนุนทางการเงินที่เพียงพอและต่อเนื่องจากธนาคารในรูปของวงเงินสินเชื่ออีกด้วย

       บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาด 11% ของมูลค่าสินเชื่อบัตรเครดิตคงเหลือรวมของทั้งอุตสาหกรรมในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา เงินให้สินเชื่อรวมของบริษัทเติบโตเป็น 47,203 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้น 7% จาก 44,054 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ระบบการให้สินเชื่อและระบบการจัดเก็บหนี้ที่มีประสิทธิภาพช่วยทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนสินเชื่อค้างชำระของบัตรเครดิต (เกิน 90 วัน) ต่อสินเชื่อรวมให้อยู่ที่ระดับไม่เกิน 1% ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม บริษัทมีนโยบายการตั้งสำรองที่เข้มงวดโดยกำหนดอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมไว้ที่ระดับ 6.1% ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อค้างชำระ (เกิน 90 วัน) เพิ่มขึ้นเป็น 619% ณ สิ้นปี 2560 จาก 545% ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งคาดว่าเป็นอัตราที่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทสามารถรับมือกับความผันผวนในการดำเนินธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

     บริษัทมีผลประกอบการทางการเงินที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยกำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็น 1,700 ล้านบาทในปี 2560 เพิ่มขึ้น 19% จาก 1,427 ล้านบาทในปี 2559 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.6% ในปี 2560 จาก 3.2% ในปี 2559 การปรับปรุงเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของ ธปท. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยเฉพาะในส่วนของการปรับลดเพดานดอกเบี้ยที่สามารถเรียกเก็บจากลูกค้า อาจจะกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะสามารถปรับตัวได้และมีผลการดำเนินงานทางการเงินในระดับที่ยอมรับได้

 

แนวโน้มอันดับเครดิต

        แนวโน้มอันดับเครดิต 'Stable'หรือ 'คงที่' สะท้อนการคาดการณ์ว่าบริษัทจะคงสถานะความเป็นบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยาและยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากธนาคารแม่ต่อไป

 

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

      สถานะด้านเครดิตของบริษัทอาจได้รับผลกระทบในกรณีที่สถานะด้านเครดิตของกลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยาเปลี่ยนแปลงไป หรือเมื่อทริสเรทติ้งเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในระดับของการสนับสนุนที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีต่อบริษัท หรือเมื่อความสำคัญของบริษัทที่มีต่อกลุ่มเปลี่ยนแปลงไป

บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (KCC)

อันดับเครดิตองค์กร:        AAA

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

KCC189A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2561 AAA

KCC193A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 7,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562   AAA

KCC199A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562   AAA

KCC203A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 8,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563   AAA

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 3 ปี     AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต:           Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com

ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

           บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้

            ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!