หมวดหมู่: กรมสรรพากร

Cสรรพากรมาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจ และการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น

       ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่กำหนดมาตรการภาษีเพื่อการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้นโดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

      1. กำหนดให้ใช้อัตราร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการประกอบกิจการการขายสินค้าหรือการให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงที่จะต้องให้ผลปฏิบัติเท่าเทียมกับสถานเอกอัครราชทูต องค์การสหประชาชาติ หรือทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

      2. กำหนดให้ยกเว้นบรรดารัษฎากรประเภทต่างๆ ซึ่งเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากรแก่สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ทำขึ้น และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนั้นในส่วนของ

               (2.1) สถานทำการของสำนักงาน ที่อยู่ของหัวหน้าของสำนักงาน

               (2.2) ยานพาหนะของสำนักงาน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

               (2.3) เงินเดือน ค่าตอบแทน และค่าเบี้ยเลี้ยงที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้รับจากสำนักงาน เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย

               ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีกับรัฐบาลหรือหน่วยงานของต่างประเทศ

               มาตรการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างรัฐบาลต่างประเทศอันจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในการขยายการค้าและเพิ่มการลงทุนระหว่างประเทศต่อไป

               ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!