หมวดหมู่: มติ ครม.

GOVนโยบายขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดู การผลิตปี 2558/2559

 

        คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ดังนี้

      1. รับทราบการปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้จากเดิมต้องชำระให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 ออกไปอีกเป็นเวลาประมาณ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแหล่งรายได้เพื่อการชำระหนี้ที่ชัดเจนต่อไป ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณานำเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่มีอยู่และรายได้ที่คาดว่าจะนำส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมาใช้เพื่อการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเคร่งครัด

     2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

     3. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงทำความเข้าใจกับบราซิลเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายว่าเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้องค์การการค้าโลก และเป็นไปตามที่ไทยเคยแจ้งไว้กับบราซิล

                ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!