หมวดหมู่: มติ ครม.

GOVPolicyขออนุมัติปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ 2560 (งบกลาง)

     คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินกิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ เพื่อเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ 7,196 ราย โดยสนับสนุนแผ่นยางปูพื้นรายละ 4 แผ่น รวม 28,784 แผ่น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการจัดซื้อแผ่นยางปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้ว

 

สาระสำคัญของเรื่อง

กษ. รายงานว่า

   1. กษ. (กรมปศุสัตว์) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 จากสำนักงบประมาณ (สงป.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 รวมทั้งสิ้น 114,314,500 บาท และได้ดำเนินโครงการแล้ว ดังนี้

 

กิจกรรม/รายละเอียด

   1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

กิจกรรมย่อยที่ 1

   เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ - จัดซื้อถุงมือตรวจโรคให้อาสาปศุสัตว์ จำนวน 50,000 ราย รายละ 1 กล่อง ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว กำหนดส่งมอบเสร็จสิ้นไม่เกิน 26 กันยายน 2561

     - จัดหาแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ให้อาสาปศุสัตว์ จำนวน 500 ราย รายละ 4 แผ่น เสร็จสิ้นแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ 2

  เปลี่ยนยางรถแทรกเตอร์ ในหน่วยงานรัฐ - เปลี่ยนยางล้อรถแทรกเตอร์ในหน่วยงานรัฐ จำนวน 50 คัน เสร็จสิ้นแล้ว (มีการปรับเปลี่ยนจำนวนเป้าหมายตามราคาที่แท้จริง)

2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน

กิจกรรมย่อยที่ 1

    แผ่นยางธรรมชาติปูพื้น รถขนส่งปศุสัตว์ - จัดหาแผ่นยางปูพื้นรถขนส่งปศุสัตว์ 100 คัน จำนวน 560 แผ่น เสร็จสิ้นแล้ว

กิจกรรมย่อยที่ 2

    แผ่นยางธรรมชาติปูพื้น คอกโคขุนเพื่อการส่งออก - จัดซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกโคขุนเพื่อการส่งออก (ในส่วนของงบกลาง) เป้าหมายเกษตรกร จำนวน 5,285 ราย รายละ 7 แผ่น รวม 36,995 แผ่น (ไม่ได้ดำเนินการในส่วนของงบเหลือจ่าย เนื่องจากไม่มีงบประมาณ)

    2. อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แผ่นยางปูพื้นคอก ในกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุน กิจกรรมย่อยที่ 2 แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอกโคขุนเพื่อการส่งออก เกษตรกรยื่นความจำนงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,173 ราย ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 4,112 ราย (จากจำนวนเป้าหมาย 5,285 ราย) เนื่องจากกรมปศุสัตว์ได้ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนเพื่อการส่งออก เป็นเกษตรกรรายย่อย (กรมปศุสัตว์แจ้งว่า กรมปศุสัตว์มุ่งสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคขุนให้เกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก) ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดกำลังซื้อ โดยกิจกรรมนี้เกษตรกรต้องซื้อแผ่นยางปูพื้นคอกสมทบ รายละ 3 แผ่น แผ่นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,500 บาท ประกอบกับเกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญของการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ รวมทั้งไม่มีตัวอย่าง ให้เห็นเป็นรูปธรรม จึงไม่มั่นใจว่าจะใช้ประโยชน์ได้จริง ส่งผลให้แผ่นยางคงเหลือจากการดำเนินการ 28,784 แผ่น

    3. กรมปศุสัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงได้จัดทำโครงการกิจกรรมเพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์ กิจกรรมย่อย : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ด้วยการสนับสนุนแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ ในส่วนที่กรมปศุสัตว์จัดซื้อแล้ว ตามกิจกรรมย่อยแผ่นยางธรรมชาติปูพื้นคอกโคขุน เพื่อการส่งออก แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 28,784 แผ่น [จัดซื้อแผ่นยางรวม 36,995 แผ่น – (เกษตรกรยื่นความจำนง 1,173 รายxรัฐสนับสนุนรายละ 7 แผ่น)] ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่เห็นว่า ในระยะต่อไป หน่วยงานภาครัฐจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนและแนวทางการใช้ยางพาราเพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างกลไกการดูดซับปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศให้มีความต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 

ประเด็น รายละเอียด

     1. โครงการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางหน่วยงานภาครัฐ

 

กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพอาสาปศุสัตว์

กิจกรรมย่อย : ฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์

            2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศสำหรับภาคปศุสัตว์ให้มากขึ้น

            2.2 เพื่อสร้างฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต

            2.3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่อาสาปศุสัตว์ ผู้ปฏิบัติงานให้กับทางราชการ

            2.4 เพื่อสนับสนุนนโยบายของ กษ. ในการพัฒนาศักยภาพอาสาเกษตร

    3. วิธีดำเนินการ สนับสนุนแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อแล้วให้อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อการสาธิต รายละ 4 แผ่น

    4. กลุ่มเป้าหมาย อาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี และมีความเสียสละทุ่มเททำงานให้กับราชการ จำนวน 7,196 คน (7,196 คนxรายละ 4 แผ่น = 28,784 แผ่น) จากจำนวน ผู้ที่ปฏิบัติงานทั่วประเทศ จำนวน 53,607 คน โดยกำหนดคุณสมบัติของอาสาปศุสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

            4.1 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

            4.2 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานดี มีความเสียสละทุ่มเทการทำงานช่วยเหลือราชการ กรมปศุสัตว์

            4.3 เป็นอาสาปศุสัตว์ที่มีการเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงแพะ แกะ ตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไป

            4.4 มีคอกหรือโรงเรือนสำหรับเลี้ยงโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรือแกะ ที่แข็งแรง ปลอดภัย พื้นคอกมีความเหมาะสมในการใช้แผ่นยางปูพื้น โดยผ่านการพิจารณาของปศุสัตว์อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

            4.5 ยินดีเป็นฟาร์มต้นแบบการใช้แผ่นยางปูพื้นคอกโคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ หรือแกะ เพื่อส่งเสริมและขยายผลการใช้ยางพาราในประเทศ

            4.6 อาสาปศุสัตว์ที่ได้รับคัดเลือกต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายที่เคยได้รับแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ ไปแล้ว (รายละ 4 แผ่น)

    5. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

    6. งบประมาณ ใช้แผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ที่จัดซื้อไว้แล้ว จำนวน 28,784 แผ่น (งบประมาณ แผ่นละ 2,500 บาท รวม 71.96 ล้านบาท)

     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!