หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV9ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)

     เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังนี้

     1. อนุมัติในหลักการการดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ โดยอนุมัติวงเงินลงทุนรวมของโครงการรวม 9,872.119 ล้านบาท และรัฐบาลสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2.15 ต่อปี ในระหว่างการก่อสร้างและเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เห็นควรนำรายได้จากค่าเช่ามาชำระคืนเงินต้นและค่าดอกเบี้ยต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ สำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินภายในประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการฯ โดย กค.เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และให้ กคช. พิจารณาใช้เงินรายได้ของ กคช. สำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดินและค่าจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันของ กค. พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการในแต่ละระยะ ให้ดำเนินการได้ต่อเมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

    2. เห็นชอบในหลักการเพิ่มหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน โดยปรับเกลี่ยจากกรอบงบประมาณ จำนวน 35,754.25 ล้านบาท ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) รวมถึงการบริหารจัดการคนเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 1 - 4 ในกรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการบรรจุผู้อยู่อาศัยเดิมในแต่ละระยะของโครงการฯ ตามที่ พม. เสนอ ดังนี้

    2.1 กรณีที่มีหน่วยพักอาศัยคงเหลือจากการรื้อย้ายตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ในแต่ละระยะ ให้ผู้อยู่อาศัยเดิมที่มีสิทธิในระยะถัดไป สามารถยื่นคำร้องขอรับสิทธิเช่าอาคารพักอาศัยได้ ตามเกณฑ์ที่ กคช. กำหนด

   2.2 กรณีที่มีผู้ขอรับค่าชดเชยสิทธิ เกินกว่ากรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ [ตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567)] ให้ กคช. สามารถปรับเกลี่ยระหว่างรายการ ภายใต้กรอบลงทุน 35,754.25 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติไว้

    2.3 การเข้าอยู่อาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1-4 หากมีกรณีต้องดำเนินการตามข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนอื่น ๆ ที่ไม่กระทบสาระสำคัญตามแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) ตามมติคณะรัฐมนตรี (17 สิงหาคม 2559) ให้คณะกรรมการ กคช. เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการ

      3. ให้ พม. (การเคหะแห่งชาติ) รับความเห็นของ กค. กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

 

สาระสำคัญของเรื่อง

พม. รายงานว่า

    1. ความคืบหน้าอาคารพักอาศัยแปลง G ก่อสร้างเป็นอาคารสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย มีขนาดห้องพักอาศัย 33 ตารางเมตร รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน ทุกประการ และจะเริ่มรื้อย้ายชาวชุมชนที่ได้รับสิทธิเข้าอยู่อาศัยได้ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 ปัจจุบันผู้อยู่อาศัยได้ย้ายเข้าอาคารพักอาศัยแปลง G เรียบร้อยแล้ว

     2. การดำเนินงานตามแผนรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม กคช. ได้พิจารณาและจัดทำรายละเอียดโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เสนอต่อคณะกรรมการ กคช. ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้วในการประชุม กคช. ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

    3. โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงรองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จำนวน 6,212 หน่วย เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง (พ.ศ. 2559 – 2567) พัฒนาบนพื้นที่ราชพัสดุของ กค. โดย กคช. เป็นผู้ใช้ที่ดินเพื่อจัดทำโครงการรวม 40.57 ไร่ โดยจะเริ่มภายหลังการย้ายผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลต 18 – 22 ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการ ระยะที่ 2 เข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G ในทุกระยะได้วางแผนให้แต่ละอาคารเดิมมีการรื้อย้ายเพียงครั้งเดียว คือสร้างอาคารใหม่แล้วเสร็จ จึงทำการย้ายผู้อยู่อาศัยขึ้นตึก เพื่อให้ชาวชุมชนดินแดงไม่ต้องย้ายออกไปหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สำหรับโครงการฯ รองรับผู้อยู่อาศัยเดิม ระยะที่ 2, 3 และ 4 จะพัฒนาเป็นอาคารสูง 26 – 35 ชั้น จำนวน 10 อาคาร รวมจำนวนหน่วยพักอาศัย 6,212 หน่วย โดยทุกระยะมีขนาดห้องพัก 33 ตารางเมตร

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!