หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV1 copy copyขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจำปี 2561

 

   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

     1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจำปี 2561 (ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ)

     2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ

     ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วมเพิ่มเติมจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กค. สามารถดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว

     สาระสำคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคประจำปี 2561 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินการคลังระหว่างกันของกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปคใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ

    (1) การเร่งรัดการลงทุนและระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Accelerating Infrastructure Development and Financing)

    (2) การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Advancing Financial Inclusion)

    (3) การผลักดันความร่วมมือด้านภาษีและความโปร่งใส (Fostering International Tax Cooperation and Transparency) และ

    (4) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเซบู (Cebu Action Plan) ซึ่งการดำเนินการตามร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกเอเปคให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 25 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี

  สำหรับ ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมฯ การร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกเอเปค

      ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!