หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV4 copy copyขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร

 

     เรื่อง ขออนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี

     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้

      1. อนุมัติการจัดทำและลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ระหว่างคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรกับ Aviation and Railway Accident Investigation Board (ARAIB) สาธารณรัฐเกาหลี

     2. อนุมัติให้ประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร (พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว

     ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ คค. ดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทำหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย

     โดยจะมีการลงนามในระหว่างการประชุม Sixth Meeting of the Asia Pacific Accident Investigation Group (APAC-AIG/6) ณ สำนักงานสาขาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2561

            สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านการบินและ การประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมการสอบสวนระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือภายในขอบเขต เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายของประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

            1. การให้การสนับสนุนการสอบสวนตามที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอตามความเหมาะสมและ ทรัพยากรที่มี

            2. การให้ความเชี่ยวชาญและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการสอบสวนตามความเหมาะสม และทรัพยากรที่มี

            3. การให้โอกาสในการสังเกตการณ์การสอบสวน

            4. การให้โอกาสในการเข้าร่วมฝึกอบรมด้านการสอบสวนเมื่อสามารถกระทำได้

            5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวนเฉพาะทาง ตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต

            6. การร่วมมือพัฒนา เทคนิค วิธีการ มาตรฐานและขั้นตอนการสอบสวน

            7. การแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ด้านการสอบสวนและการปฏิบัติ และการพัฒนานโยบายและกฎหมายตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์อนุญาต

            8. การส่งเสริมให้สาธารณะเกิดความเข้าใจเรื่องความเป็นอิสระของการสอบสวนอุบัติเหตุ

            ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!