หมวดหมู่: ประกัน

FITCH12 16ฟิทช์ คงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิตที่ 'BBB+'

 

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

        ฟิทช์ เรทติ้งส์ กรุงเทพฯ/สิงคโปร์ - 29 ตุลาคม 2561 : ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength: IFS) ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL ที่ ‘BBB+’ (หรืออยู่ในระดับ 'ดี' และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS) ที่ ‘AAA(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      การคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลและอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศของ MTL สะท้อนถึงโครงสร้างธุรกิจประกันชีวิตที่ดี (Good Business Profile) อัตราส่วนเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง และฐานะทางการเงินที่แข็งแรงของบริษัท อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิตรับที่ชะลอตัวลงของบริษัท อย่างไรก็ตามอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลของ MTL ถูกจำกัดด้วยอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทย (Long-Term Local-Currency Issuer Default Rating) ที่ ‘BBB+’ ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลของบริษัทในกรณีที่ไม่ถูกจำกัดด้วยอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศที่ ‘A-’ อยู่ 1 อันดับ

        ฟิทช์คาดว่าโครงสร้างธุรกิจของ MTL จะยังคงมีเสถียรภาพต่อเนื่องในระยะกลางเนื่องจากบริษัทมีเครือข่ายการดำเนินงานที่มีขนาดใหญ่ โดยบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และมีช่องทางการขายที่แข็งแกร่ง อีกทั้งบริษัทยังได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานและด้านเทคนิคจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) และ Ageas Insurance International N.V. (A/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)

        ฟิทช์ คาดว่าบริษัทจะยังคงดำเนินนโยบายในการรักษาฐานะของเงินกองทุนอย่างระมัดระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเพื่อรองรับเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงระยะที่ 2 ของประเทศไทยซึ่งจะกำหนดการดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงในด้านต่างๆในระดับที่สูงขึ้นได้ โดยเกณฑ์ดังกล่าวคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2562 ระดับเงินกองทุนของ MTL ที่ 385% นั้นยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามเกณฑ์ที่ 140% อยู่มาก อีกทั้งผลการประมาณการระดับเงินกองทุนของบริษัทจากแบบจำลอง Prism Factor-Based Capital Model (Prism FBM) ของฟิทช์ยังอยู่ในระดับแข็งแกร่ง (‘Strong’) อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงิน ณ สิ้นสุดครึ่งปีแรกของปี 2561 ซึ่งฐานะเงินกองทุนที่แข็งแรงของบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนจากระดับความเสี่ยงของสินทรัพย์ที่อยู่ในระดับปานกลางและอัตรากำไรที่อยู่ในระดับที่ดี

      บริษัทอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงในระดับที่สูงขึ้นบ้างเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระยะสั้น MTL มีสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 11% ของสินทรัพย์ลงทุนรวม ณ สิ้นสุดครึ่งปีแรกของปี 2561 (ปี 2557; 9%) โดยแนวโน้มของการลงทุนในตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงสอดคล้องกับบริษัทประกันชีวิตอื่นในประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงของการลงทุนผ่านการกำหนดนโยบายการลงทุนที่ระมัดระวังและรักษาสมดุลระหว่างผลตอบแทนที่จะได้รับ ความเสี่ยงของการลงทุนและค่าความเสี่ยงของการคำนวณเงินกองทุน บริษัทยังคงรักษาระดับของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยมีสัดส่วนเงินลงทุนในตราสารหนี้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจไทยประมาณ 64% ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ทั้งหมด

     ฟิทช์คาดว่า MTL จะยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องในระยะปานกลางโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการรับประกันภัยที่ระมัดระวังและจากผลตอบแทนของเงินลงทุนที่สม่ำเสมอ ซึ่งอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยของ MTL ที่ 3.1% ในระหว่างปี 2558 - 2560 ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตที่มีอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลที่ระดับ ‘A’ – ‘BBB’ สำหรับอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับของ MTL ที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ด้านการให้ความคุ้มครองอื่นๆ ซึ่งมีเบี้ยประกันรับน้อยกว่า และการปรับตัวลดลงของยอดขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคารเนื่องจากผลกระทบจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับต่ำและจากกฏเกณฑ์การกำกับดูแลการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้น

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ปรับลดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินได้แก่

-               การปรับตัวลดลงของสัดส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมาย (RBC) มาอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 250% และการปรับตัวลดลงของระดับเงินกองทุนของบริษัทซึ่งวัดจากแบบจำลอง Prism FBM เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

-               การปรับตัวลดลงของความสามารถในการทำกำไรซึ่งสะท้อนจากอัตราส่วนกำไรก่อนภาษีเงินได้ต่อสินทรัพย์เฉลี่ยที่ต่ำกว่า 1% เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง

-               การปรับลดอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาว (Long-Term Local-Currency IDR) ของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอันดับเครดิตของประเทศไทยจากแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้ปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินได้แก่

-               การปรับเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของ MTL ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากลของบริษัทอยู่ระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของประเทศไทยที่ ‘BBB+’ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศที่ ‘AAA(tha)’ เป็นอันดับเครดิตที่สูงที่สุดแล้ว

-               อย่างไรก็ตาม หากฟิทช์ประกาศใช้หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตบริษัทประกันภัยตาม Exposure Draft ที่ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ฟิทช์จะยกเลิกการจำกัดอันดับเครดิตของประกันภัยไว้ในระดับที่ไม่สูงกว่าอันดับเครดิตของประเทศ (‘top-down’ sovereign constraint) และจะเปลี่ยนมาเป็นการวิเคราะห์โครงสร้างเครดิตโดยรวมของบริษัทเอง (credit profile) ซึ่งอาจจะไม่ถูกจำกัดโดยอันดับเครดิตของประเทศโดยเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเทศในแต่ละปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิต (‘bottom-up’ analysis of country risk) ดังนั้น อันดับเครดิตของ MTL อาจได้รับการปรับเพิ่มอันดับหากผลการดำเนินงานและโครงสร้างธุรกิจไม่เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

               

Fitch Affirms Muang Thai Life at 'BBB+'; Outlook Stable

    Fitch Ratings-Bangkok/Singapore-29 October 2018: Fitch Ratings has affirmed Muang Thai Life Assurance Public Company Limited's (MTL) Insurer Financial Strength (IFS) Rating at 'BBB+' (Good) and National IFS Rating at 'AAA(tha)'. The Outlooks are Stable.

 

KEY RATING DRIVERS

     The affirmation reflects the insurer's good business profile, strong capitalisation, and strong financial performance. It also takes into account the company's slightly rising investment risk and a slowdown in premium growth. However, MTL's IFS is constrained by Thailand's sovereign IDR of 'BBB+' and rated one notch below the insurer's unconstrained IFS rating of 'A-'

     Fitch expects MTL to have a stable business profile over the medium term, supported by its large operating presence as Thailand's second-largest life insurer by total premiums, strong distribution channels, and close operational and technical support received from its major shareholders, KASIKORNBANK Public Company Limited (KBank, BBB+/Stable) and Ageas Insurance International N.V. (A/Stable).

      The agency believes the company will maintain reasonable capital to cushion downside risk and meet the higher capital required by Thailand's second-phase risk-based capital (RBC) framework to be implemented in 2019. MTL's healthy capital position is reflected in its RBC ratio of 385%, which is well above the 140% local regulatory minimum, and its 'Strong' result in Fitch's Prism Factor-Based Model (FBM) at end-1H18. These are also underpinned by a moderate asset-risk profile and sound profitability.

      A slight increase in risky invested assets is possible over the short term as the insurer seeks higher returns. MTL's stock investments rose to about 11% of total invested assets at end-1H18 (2014: 9%), in line with other local industry peers. The insurer's investment risk should be mitigated by its prudent policies to balance returns, risks, and the required risk charges. The company still holds a quality bond portfolio with 64% of total bond investments in government and state-owned enterprise securities.

       Fitch expects MTL to have a sound earnings profile over the medium term, driven by prudent underwriting practices and stable investment income. MTL's three-year (2015-2017) average pretax return on assets of 3.1% is higher than Fitch's expectation for 'A' to 'BBB' rated insurers. MTL's slower premium growth follows its strategic shift towards smaller-ticket protection products and a decline in bancassurance sales, which have been affected by the muted economy and the regulator's stricter supervision over sales procedures.

 

RATING SENSITIVITIES

Downgrade triggers include:

- A persistent drop in capitalisation measured by a decline in the RBC ratio to below 250% and a deterioration in capital under the Prism FBM for an extended period

- A prolonged weakening in profitability indicated by the company's pretax return on assets below 1%

- A downgrade of Thailand's Long-Term Local-Currency Issuer Default Rating with the Outlook at Stable

 

Upgrade triggers include:

- An upgrade for MTL's rating is unlikely in the near term, as its IFS Rating is at the same level as Thailand's Long-Term Local-Currency IDR of 'BBB+' and corresponds to 'AAA(tha)', the highest rating on the country's National Rating Scale

- However, should Fitch adopt the criteria proposed in the exposure draft published on 4 October 2018, Fitch will eliminate the 'top-down' sovereign rating constraint and substitute an enhanced 'bottom-up' analysis of country risk. MTL's ratings may be considered for an upgrade, given its existing financial fundamentals and business profile.

Contact:

Primary Analysts

Siew Wai Wan, CFA (International Rating)

Senior Director

+65 6796 7217

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd

One Raffles Quay, South Tower #22-11

Singapore 048583

Thanasit Utamaphethai (National Rating)

Associate Director

+66 2108 0154

Fitch Ratings (Thailand) Limited

Park Ventures, Level 17

57 Wireless Road

Lumpini Patumwan

Bangkok 10330

Secondary Analysts

Siew Wai Wan, CFA (National Rating)

Senior Director

+65 6796 7217

Thanasit Utamaphethai (International Rating)

Associate Director

+66 2108 0154

Committee Chairperson

Jeffrey Liew

Senior Director

+852 2263 9939

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!