หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

NHA Taspolกคช. มุ่งรักษามาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

       ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และทุกหน่วยงานรัฐวิสากิจต้องเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นประจำทุกปี โดยการเคหะแห่งชาติเริ่มเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ประกอบด้วย ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)

       ในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบการประเมิน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับผิดชอบและการประเมินรัฐวิสาหกิจ จำนวน 54 หน่วยงานรวมทั้งการเคหะแห่งชาติ โดยมีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การเคหะแห่งชาติได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีค่าน้ำหนักร้อยละ 85.53 สูงกว่าปี 2560 ที่มีค่าน้ำหนัก 77.97 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการเคหะแห่งชาติมีการปรับปรุงพัฒนายกระดับ   การดำเนินงานโปร่งใสมากขึ้นตามหลักธรรมมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ที่มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้เข้าถึงการบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมผ่านการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน

       “...การเคหะแห่งชาติจะรักษามาตรฐานการดำเนินงานต่างๆด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล และจะปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน และมีความมั่นคงของการอยู่อาศัยในทุกมิติ”ดร.ธัชพล กล่าวในที่สุด ...”

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!