หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV 5มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ

       คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์ม ปี 2561 ในกรอบวงเงิน 525,000,000 บาท โดยให้กรมการค้าภายในพิจารณาทบทวนการกำหนดปริมาณ เป้าหมาย

      และวงเงินค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ รวมทั้งดำเนินการและตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ โครงการเร่งรัดการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โดยเฉพาะการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอน

       สำหรับ การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายขอให้กรมการค้าภายในปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ข้อ 3 ที่กำหนดว่าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยา ตามหลักมนุษยธรรมในความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประชาชนหรือของผู้ประสบภัยอันเป็นสาธารณภัย ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ในกรณีที่การขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในลักษณะงบดำเนินการ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมอัตราค่าใช้จ่ายก่อน แล้วขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

 

สาระสำคัญของเรื่อง

มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การใช้น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตกระแสไฟฟ้า

       1.1 วิธีการ กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากพื้นที่แหล่งผลิตที่สำคัญ เช่น กระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

     1.2 เป้าหมาย กฟผ. รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 160,000 ตัน ภายในระยะเวลา 2-3 เดือน เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 576 ล้านหน่วย

      1.3 วงเงินชดเชยส่วนต่าง กฟผ. ขอรับเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงกับรายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า ในวงเงิน 525ล้านบาท

     1.4 ระยะเวลารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ พฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562 (รวมระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

     1.5 ระยะเวลาโครงการ พฤศจิกายน 2561-พฤษภาคม 2562

1.6 ประมาณการจ่ายจากงบกลางฯ

 

ปี 2561 หน่วย : ล้านบาท

ธันวาคม -

ปี 2562 หน่วย : ล้านบาท

มกราคม -

กุมภาพันธ์ 175

มีนาคม 175

เมษายน 175

พฤษภาคม -

รวม 525

1.7 หน่วยงานดำเนินการ กฟผ.

1.8 หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน กรมการค้าภายใน

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

(1) ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินในระบบลดลงไม่น้อยกว่า 160,000 ตันส่งผลให้ปริมาณการผลิตน้ำมันปาล์ม ความต้องการใช้และสต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศอยู่ในระดับสมดุล

(2) ราคาผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มหลังดำเนินมาตรการปรับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาก่อนดำเนินมาตรการและมีเสถียรภาพมากขึ้น

(3) เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก ช่วยสร้างโอกาสและช่องทางการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยในระยาว

2. การส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ

2.1 วิธีการและวงเงินสนับสนุน คงหลักการตามมาตรการเดิมที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ พณ. ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรอบวงเงิน 525 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเร่งรัดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ปี 2561 ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ส่งออกไม่เกินกิโลกรัมละ 1.75 บาท

2.2 กรอบระยะเวลาและเงื่อนไขราคา มอบคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับดูแลมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ ที่ กนป. แต่งตั้ง พิจารณาบริหารและกำกับดูแลให้สอดคล้องกับการอนุมัติงบกลางและสถานการณ์การผลิตการตลาดที่ปรับเปลี่ยนต่อไป

2.3 หน่วยงานดำเนินการ กรมการค้าภายใน

2.4 หน่วยงานเบิกจ่ายเงิน กรมการค้าภายใน

        ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

SIAM790x90

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!